informacja w biurze

Porady

Na pocz?tku najwa?niejsze jest opanowanie zdenerwowania i stresu. Je?eli stres w danym momencie staje si? nie do wytrzymania, warto poprosi? egzaminatora o mo?liwo?? zjechania i zatrzymania pojazdu na poboczu po to by wzi?? kilka g??bokich wdechów i uspokoi? si?. Bardzo cz?sto egzaminatorzy przychylnie podchodz? do takiej pro?by. Maj? ?wiadomo?? jak bardzo mo?e by? to stresuj?ca sytuacja dla zdaj?cych.

Egzamin zawsze rozpoczyna si? od sprawdzenia to?samo?ci osoby zdaj?cej. Potrzebnym dokumentem mo?e tu by? dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. Nale?y zadba? by dokument ten nie by? zniszczony lub nieczytelny , aby egzaminator nie mia? w?tpliwo?ci, które uniemo?liwia?y by przeprowadzenie egzaminu.

Egzamin na prawo jazdy jest oficjalnie nazwany egzaminem pa?stwowym. Dobre wra?enie zrobi schludny, skromny ubiór i kulturalne zachowanie. Nie wskazane jest ?ucie gumy czy bluzka z g??bokim dekoltem. Istotne jest te? obuwie, powinno by? wygodne i odpowiednie do jazdy. Odpadaj? buty na wysokich obcasach. Zawsze mo?na zmieni? obuwie przed egzaminem. Pozycja jak? przyjmujemy za kierownic? jest równie wa?na. Fotel powinien by? ustawiony by pozycja za kierownic? by?a prawid?owa i wygodna w jednym. Pozycja pó?le??ca na pewno nie zasugeruje egzaminatorowi, ?e osoba zosta?a solidnie przeszkolona, je?li nie potrafi prawid?owo przygotowa? si? do jazdy. Na pewno docenimy to w czasie jazdy i mo?e egzaminator zauwa?y tak? dba?o?? o szczegó?y.

Podczas cz??ci egzaminu w ruchu drogowym nale?y bardzo uwa?nie s?ucha? polece? egzaminatora, który ma obowi?zek wyra?nie i odpowiednio wcze?nie poinformowa? o planowanych manewrach. Egzaminator nie mo?e wyda? polecenia wbrew przepisom ruchu drogowego. Je?eli za pó?no zosta? rozpocz?ty wymagany manewr i grozi?oby to stworzeniem niebezpiecze?stwa nale?y natychmiast z niego zrezygnowa?. Egzaminator podejmie decyzj?, co do dalszej trasy . Je?li sami stworzyli?my zagro?enia to przerwie egzamin.

Egzaminator nie wie, kto tak naprawd? siedzi za kierownic? i jakie posiada ta osoba umiej?tno?ci, dlatego b?dzie on reagowa? znacznie szybciej i zdecydowanie na jego zdaniem niebezpieczne sytuacje. Uspokoimy sytuacj? je?li takie elementy jak: ruszanie, hamowanie czy te? zmiana pasa ruchu b?d? wykonywane w sposób p?ynny i przewidywalny. Nie jedzmy tak?e zbyt wolno. Je?eli warunki na to zezwalaj? to nale?y jecha? z pr?dko?ci? obowi?zuj?c? na danym odcinku drogi. Jednak je?li zauwa?amy, ?e przy znacznej pr?dko?ci zwracamy mniejsz? uwag? na sytuacj? na drodze to warto j? zmniejszy?. Informowanie na bie??co o swoich decyzjach egzaminatora pozytywnie wp?ywa na przebieg egzaminu.

Nie jest mo?liwe uzyskania polecenia skr?tu w ulic? gdzie by? zakaz wjazdu. Jest to obecnie prawnie zabronione, a rejestracja przebiegu egzaminu gwarantuje nam, ?e taka komenda nie padnie. Mo?e pa?? polecenie, aby skr?ci? na "najbli?szym mo?liwym skrzy?owaniu" w podanym kierunku i wtedy nale?y stosuj?c si? do znaków i wybra? odpowiednie miejsce do skr?tu. Nie musi to by? najbli?sze bie??ce skrzy?owanie. Nale?y pokaza?, ?e jest si? bezpiecznym i przewiduj?cym kierowc?.

Copyright © by OSK LKD www.osk-lkd.pl Kinga i Daniel Lewna, Wszystkie prawa zastrzeżone 2022